Test Regulamin | LOCO Real Estate

REGULAMIN PROGRAMU „Poleceń Nieruchomości”

Czym jest program poleceń nieruchomości?

 1. Program poleceń oferuje wypłatę nagrody z tytułu polecenia nieruchomości do sprzedaży.
 2. Program oferuje wypłatę nagrody finansowej z tytułu polecenia nieruchomości, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Czas trwania Programu nie jest oznaczony. LOCO może zakończyć Program w dowolnym momencie. W przypadku zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia dokonane przed ogłoszeniem o jego zakończeniu zostaną zakwalifikowane do Programu.

Co oznaczają użyte w Regulaminie pojęcia?

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

  a) LOCO – LOCO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w (00-833) Warszawie przy ul. Siennej 72 lok. 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000499544, zarejestrowana pod numerem REGON 147124372 oraz NIP 527-27-10-126
  b) Program – program poleceń nieruchomości, organizowany przez LOCO, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach, którego osoby polecające nieruchomości otrzymają nagrodę pieniężną po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie,
  c) Osoba polecająca – osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę od Właściciela nieruchomości na przekazanie do LOCO danych osobowych tj. imię/nazwisko oraz kontaktowych tel/-e-mail
  d) Właściciel – właściciel nieruchomości, zgłoszony przez Osobę polecającą, zainteresowany usługą pośrednictwa przy sprzedaży swojej nieruchomości

Kto może wziąć udział w programie?

 1. W Programie jako Osoba polecająca może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca nieruchomość w Warszawie lub Krakowie, również współpracująca z LOCO

W jaki sposób można dokonać polecenia?

 1. Polecenia Właścicieli można dokonać za pośrednictwem:

  a) poczty e-mail – sprzedaz@loco-estate.com
  b) telefonicznie – u agenta nieruchomości wskazanego w Voucherze
 2. Danego Właściciela może polecić tylko jedna Osoba polecająca. W przypadku większej ilości poleceń, decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Osoba polecająca powinna dostarczyć następujące dane i oświadczenia:

  a) Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby polecającej (numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e-mail);
  b) Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Osoby polecającej (przesłaną np. w formie załączonego do wiadomości e-mail skanu podpisanej zgody) o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOCO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w (00-833) Warszawie przy ul. Siennej 72 lok. 14, 2, podanych w niniejszej wiadomości e-mail i w załącznikach do niej w celu przystąpienia przeze mnie do Programu „Poleceń Nieruchomości”
  c) Imię i nazwisko Właściciela
  d) Dane kontaktowe Właściciela nieruchomości, wraz z jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartą i podpisem polecanego kandydata, o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOCO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w (00-833) Warszawie przy ul. Siennej 72 lok. 14,, do celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości, nie dłużej jednak, niż przez 12 miesięcy

Kiedy Osoba polecająca otrzyma nagrodę?

 1. Osoba Polecająca otrzyma nagrodę gdy polecony Właściciel nieruchomości wyrazi chęć współpracy z LOCO co skutkować będzie podpisaniem umowy pośrednictwa na wyłączność przy sprzedaży jego nieruchomości w przeciągu 3 miesięcy od daty polecenia.
 2. LOCO poinformuje Osobę Polecającą o przyznaniu Nagrody w terminie 7 dni od dnia spełnienia się przesłanki, o której mowa w punkcie powyżej Regulaminu, bądź odmowie przyznania Nagrody w przypadku nie spełnienia się tej przesłanki.
 3. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy Osoby polecającej.

Jaka jest wysokość nagrody?

 1. Nagroda to kwota w wysokości

  a) 500 zł brutto w przypadku podpisania umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości pomiędzy Właścicielem a LOCO
 2. Nagroda stanowi dla Osoby Polecającej przychód zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. LOCO sporządzi i prześle Osobie Polecającej oraz właściwemu dla niej urzędowi skarbowemu stosowną informację podatkową.

Jak długo trwa Program poleceń?

 1. Program rozpoczyna się w dniu 01.02.2023 i trwa do 31.12.2023
 2. Regulamin Programu Poleceń wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje do dnia zakończenia Programu.
 3. LOCO zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego Regulaminu, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny.

W jaki sposób i w jakim celu przetwarzane będą dane osobowy?

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Programie jest LOCO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w (00-833) Warszawie przy ul. Siennej 72 lok. 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000499544, zarejestrowana pod numerem REGON 147124372 oraz NIP 527-27-10-126Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
  a) wysyłając wiadomość elekroniczną na adres: office@loco-estate.com
  b) listownie na adres: Sienna 72 lok. 14, 00-833 Warszawa
  c) telefonicznie pod numerem: 22 25 15 517
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W jakim celu, jak długo oraz na jakiej podstawie prawnej będę przetwarzać Twoje dane osobowe?

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby Programu poleceń nieruchomości oraz wypłaty nagród Osobom polecającym. Dane będą przetwarzane w trakcie trwania programu oraz przez okres przedawnienia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest w takiej sytuacji przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO . Po zakończeniu świadczenia usług, będziemy przechowywać dane przez okres jaki nakazują przepisy prawa (np. przechowywanie dokumentacji księgowej na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości) W takiej sytuacji, podstawą ich przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Następnie, będziemy przechowywać dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach tzw. prawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych. W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania danych może być Twoja zgoda. Mówi o tym art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane?

 1. Twoje dane trafią do naszego dostawcy usług IT. Będziemy prowadzić korespondencję elektroniczną, zatem trafi ona na serwer dostawcy usług hostingowych. Używamy różnego oprogramowania – do wystawiania faktur, do zarządzania biurem, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych czy chmur obliczeniowych. Dostawcy tych usług mogą mieć dostęp do Twoich danych. Mają oni wtedy status podmiotu przetwarzającego. Zawieramy z nimi jednak stosowne umowy, zgodnie z którymi mają obowiązek zabezpieczyć dane w sposób zgodny z prawem i przetwarzać je tylko w takim zakresie, na jaki im zezwolimy.
 2. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowej.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli taka została udzielona
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możesz tego dokonać wysyłając oświadczenia o wycofaniu zgody na podany adres korespondencyjny lub mailowy.
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
Masz prawo otrzymania Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz następnie przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać przesłania danych do innego administratora. Będziemy mogli zrobić to jednak tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa j zgody,
h) Prawo wniesienia skargi od organu nadzoru
W przypadku, gdy stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dobrowolność przekazania danych. Przekazanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych wymienionych w Regulaminie jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli odmówisz ich podania, nie będziemy mogli uwzględnić cię w Programie.
 2. Profilowanie i przetwarzanie zautomatyzowane. Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.